Sadece Completion Handler konusunu anlamama yardımcı olmakla kalmadı, aynı zamanda yabancı kaynaklı bir konunun, düzgün bir şekilde Türkçe nasıl anlatılabileceğini gösteren örnek bir yazı olmuş. Eline sağlık.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store